Četnická stanice Habersbirk

Vznik stanice

Četnická stanice byla v Habartově (původně Habersbirk či Haberspirk) zřízena teprve 1. května 1892. Habartov měl tehdy zhruba 2000 obyvatel. Do služebního obvodu stanice spadaly obce Habartov, Lítov, Chlum Sv. Maří, Dasnice, Hlavno, Bukovany, Kytlice a Dvory (dvě poslední obce jsou již zaniklé).

Četnická stanice se nejprve nacházela v domě č.p. 182 a od 30.3.1897 byla umístěna v domě č.p. 180. Prvním velitelem se stal strážmistr Josef Storm. Na stanici dále sloužili strážmistr Gustav Sacher, závodčí Josef Plaizek a Josef Buchberger.

 

Stanice v období 1918 – 1938 

Na troskách rakousko-uherské monarchie byla 28. října 1918 vyhlášena samostatná Československá republika. Na základě tzv. recepčního zákona (č. 11/1918) měly po vyhlášení samostatného Československa všechny státní i samosprávné orgány působit tak jako doposud, pouze s tím, že budou podřízeny československé vládě. Rovněž zůstával v platnosti celý dosavadní právní systém. Téměř všichni státní a veřejní zaměstnanci bývalé monarchie přešli do služeb nového československého státu. Na svých místech zůstávali okresní hejtmani, vysoké úřednictvo a příslušníci policie a četnictva.
 

Četníci německé národnosti, kteří zachovali věrnost ČSR, mohli na svých pozicích zůstat a byli i představenými orgány vítáni, protože jim místní obyvatelstvo důvěřovalo.

Definitivní podobu organizace četnictva v ČSR přinesl až zákon o četnictvu z 14. dubna 1920, čís. 299 Sb. z. a n. Četnictvo bylo definováno jako vojensky organizovaný strážný sbor a orgán státní politické správy. Ve výkonu bezpečnostní služby bylo podřízeno státním politickým úřadům, respektive přednostům těchto úřadů. Ve věcech výcviku, vyučování, kázně, kontroly služby a v záležitostech správních a hospodářských podléhalo četnickým důstojníkům.

Výstřižek z dobových novin (Narodní listy - 1906.08.04.)

 

Četnická stanice v Habartově spadala po vzniku republiky pod okresní úřad a okresní četnické velitelství ve Falknově nad Ohří (dnešní Sokolov), které náleželo do působnosti Četnické oddělení č. 7 v Chebu. Od 1. září 1930 bylo okresní četnické velitelství ve Falknově se svými podřízenými četnickými stanicemi nově zařazeno pod Četnické oddělení č. 10 v Karlových Varech. Nejvyšším nadřízeným orgánem pak bylo Zemské četnické velitelství pro Čechy čís. 1, které bylo umístěno v Praze.  

Četnická stanice se nacházela v domě č. p. 180 a to až do roku 1936, kdy byla stanice přemístěna do budovy německé měšťanské školy.

Po rozpadu Rakousko-Uherska opustili četnickou stanici v Habartově četníci německé národnosti. Četnická stanice tak byla po nějaký čas zcela neobsazena. Prvním velitelem stanice po vzniku československé republiky se stal vrchní strážmistr Jiroušek Josef, který na stanici sloužil od června roku 1919. Spolu s ním konali v tomto roce službu ještě další podřízení četníci, podle jmen pravděpodobně německé národnosti, a sice strážmistři Lange, Stompe, Pacik Josef, Wachauf Josef (uváděno i Vachauf). Postupně byli ale na stanici umisťováni i četníci české národnosti, kteří tak vystřídali četníky německé národnosti.

Četnická stanice měla systematizovaný stav stanice 1+3, tj. jeden velitel a tři podřízení četníci. Během období tzv. první republiky na stanici sloužili postupně pouze 3 velitelé. Na pozici podřízeného mužstva se vystřídalo téměř 20 četníků, a to především četníci s hodností strážmistra.

Obvod stanice byl i nadále tvořen obcemi: Habartov, Lítov, Chlum Sv. Maří, Dasnice, Hlavno, Bukovany, Kytlice a Dvory, od 1.1.1931 byla do služebního obvodu zařazena i obec Citice s osadou Linc.


Strážmistr Steinbach Karel, Trutnov 1936 (v Habersbirku od 30.9.1936, do 10.9.1938), fotografii poskytla Hana Holomková

 

Přehled sloužících četníků na četnické stanici v Habartově
 

Velitelé stanice

1919 – 1928

vrchní strážmistr Josef Jiroušek (od 16.6.1919, 1.2.1928 trvale pensionován)

1928 – 1937

vrchní strážmistr Rudolf Šefrna (od 15.4.1928, 8.3.1937 trvale penzionován)  

1937 – 1938

praporčík Jan Koukol (od 21.7.1937, do 13.9.1938 – zastřelen ve službě)

1938

praporčík Jan Jungwirt (od 15.9.1938, do říjen 1938)

 

Mužstvo stanice

Strážmistr Lange ??? (od 28.2.1919, do ???)

Strážmistr Stompe ???, psovod (od 1.4.1919, do ???)

Strážmistr Pacik Josef (od 15.5.1919, do ???)

Strážmistr Wachauf Josef uváděno i Vachauf (od 23.9.1919, do ???)

Strážmistr Kříž Karel (od 8.1.1920, do 1.8.1925)

Strážmistr Kopecký František (od 2.12.1920, do ???)

Strážmistr Frous Václav (od 16.2.1921, pravděpodobně do roku 1928)

Gára Stanislav (od 4.6.1923, dne 20.11.1924 ze sboru propuštěn)  

Strážmistr Wachauf Josef (od 12.1.1921 nebo 8.7.1922, do 1925 – 1.7.1925 trvale pensionován)

Štábní strážmistr Frous Josef (od 20.2.1925, do 1.8.1925)

Strážmistr Dvořák Josef (na stanici měl být od 1.10.1927 – přemístění bylo zrušeno)

Strážmistr Křivanec Josef (od 13.3.1926, do 15.11.1933)

Štábní strážmistr Bláha František II (od 15.7.1928, do 15.3.1936)

Štábní strážmistr Hněvsa Josef (od 31.3.1921, do 10.12.1936)

Strážmistr Hošek Jan (od 31.3.1937, do 18.7.1938)

Strážmistr Steinbach Karel uváděno i Šteinbach (od 30.9.1936, do 10.9.1938)

Strážmistr Pardus Jan (od 15.11.1933, do 13.9.1938 – těžce raněn ve službě)

Strážmistr Příbek Matěj (od 10.9.1938, do 13.9.1938 – těžce raněn ve službě)

Strážmistr Brož František (od 17.7.1938, do října 1938)

Strážmistr Křepela Antonín (od 17.7.1938, do 13.9.1938 – zabit ve službě)

Kalendář četnictva z roku 1924

Kalendář četnictva z roku 1938

Autor: J. Macke