Státní policejní úřad Kraslice

Státní policejní úřad byl v Kraslicích zřízen na základě vyhlášky ministra vnitra č. 292/ 1936 Sb. ze dne 21. 11. 1936. Úřad byl umístěn v ulici Richard Wagner Strasse č. p. 715 a 138 (dnešní Dukelská ulice).

Vyhláška o zřízení policejníhoúřadu v Kraslicích.

Záležitosti ohlašovací, cestovních pasů a cizinců, jakož i záležitosti pohraničního styku a všeobecných občanských legitimací.

Na základě vládního nařízení č. 51/ 1936 Sb. je úřad povolán ve svém správním obvodu v rozsahu, který určí ministr vnitra případ od případu, pečovat o veřejnou bezpečnost a klid, starat se o bezpečnost osob a majetku, udržovat veřejný pořádek a bdít nad veřejnou mravností. Dále pak mít v evidenci obyvatelstvo a cizince a plnit úkoly, které jsou mu platnými předpisy uloženy.

Jmenovitě byl státní policejní úřad v Kraslicích pověřen těmito úkony:

  • Péče o veřejný pořádek, klid a veřejnou bezpečnost

  • Záležitosti ohlašovací, cestovních pasů a cizinců, jakož i záležitosti pohraničního styku a všeobecných občanských legitimací

  • Policie spolková a shromažďovací

  • Policie tisková

  • Výkon policie v oboru zbraní a střeliva, jakož i k provádění policejně-bezpečnostních ustanovení předpisů o třaskavinách

  • Policie divadelní, povolování veřejných produkcí, výstav a představení (kromě divadelních koncesí a kinematografických licencí, schvalování předkládaných programů a textů písní

  • Policejní trestní pravomoc podle čl. 3 zákona o organizaci politické správy ze dne 14. Července 1927, č. 125 Sb. z.a n.

  • Rozhodování o postrku a vyhoštění podle zákona ze dne 27. Července 1871, č. 88 ř. z., jakož i dávání pod policejní dozor

  • Policejní úřední úkony podle ustanovení trestního řádu soudního v rozsahu výše uvedené pravomoci

Přednostou státního policejního úřadu byl policejní ředitel nebo policejní správce. Policejní správci byli státními úředníky a byli služebně podřízeni okresnímu hejtmanovi, zemskému presidentu a ministru vnitra. Policejní ředitelé pouze zemskému presidentu a ministru vnitra.

 

Dle zápisu v kronice Četnické stanice Kraslice ze dne 14. 12. 1936 je zřejmé, že v tento den byl úřad fyzicky zřízen a byl vykonáván 1 vedoucím úředníkem, 1 aktuárem (nižší správní policejní nebo soudní úředník), 3 kancelářskými pomocníky a 8 civilními strážníky. Stav četnických stanic v okrese nebyl touto událostí dotčen.

Záznam v četnické kronice o založení pol. úřadu v Kraslicích.

Správcem byl jmenován Dr. Jan Vichta (v kronice města Kraslic uveden jako Dr. Johann Vichta). Předání agendy úřadu se uskutečnilo za přítomnosti okresního hetmana Dr. Krpálka.

V interpelaci ministrům vnitra a spravedlnosti poslance G. Böhma za SDP ze dne 12. 10. 1936 se můžeme dočíst, že, : V pondělí dne 31. srpna 1936, odpoledne asi ve 3 hodiny, přišli do kraslické okresní úřadovny tři četníci, tajný policista kraslického okresního úřadu a strážník města Kraslic, kteří hlásili, že na rozkaz chebského krajského soudu musí prohledati okresní úřadovnu sudetoněmecké strany.“

Z toho je zřejmé, že civilní policejní strážníci byli (minimálně jeden) přiděleni k okresnímu politickému úřadu Kraslice již dříve, než byl v místě zřízen okresní policejní úřad.

15. 1. 1938 vyšla v Karlovarských listech kuloární informace, že v Kraslicích bude umístěno na 60 uniformovaných strážníků. V kronikách, vyhláškách a zákonech tato událost však potvrzená není. Kvůli vývoji událostí v květnu a září 1938 k tomuto úkonu nejspíše již nedošlo.

Článek o kraslické policii v Karlovarských listech z 15. 1. 1938.

Ve městě taktéž souběžně fungovala komunální policie, to je patrné jak z interpelace, zápisů v městské kronice, tak i z několika dochovaných fotografií.

Strážnice komunální policie v Kraslicích, na náměstí T. G. M.

Strážník komunální policie v Kraslicích vítá v říjnu 1938 německou armádu.

Strážníci komunální policie v Kraslicích vítají 4. 10. 1938 Adolfa Hitlera.

 


 

Zdroje: Portafontium.cz, Aspi.cz

Za pomoc s překladem kroniky děkuji paní Kateřině Benešové a za poskytnuté materiály panu ing. Josefu Mackemu.

Autor: Miloslav Vlasák